Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

logobip

Spr. Nr. MGOPS.26.4.19, na dostawę tonerów, tuszy i urządzeń biurowych, na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

Spr. Nr. MGOPS.26.4.19, na dostawę tonerów, tuszy i urządzeń biurowych, na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

Informacja

Pytanie 1:
Czy dopuszczą Państwo w pozycji 20 urządzenie spełniające wszystkie wymogi, ale o wymiarach 445mm x 128mm x 367mm i wadze 5,41kg?

Odpowiedz:
tak dopuszczamy

Halina Grudzień

Kierownik

MGOPS w Kozienicach

Zaproszenie do składania Ofert Spr nr MGOPS.26.4.19, na dostawę tonerów, tuszy i urządzeń biurowych

Kozienice, dnia 24.05.2019                                   Spr. Nr: MGOPS.26.4.19

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro na zakup i dostawę tonerów, tuszy, oraz urządzeń biurowych
na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych tonerów, tuszy, oraz urządzeń biurowych. Continue reading

Zaproszenie do składania Ofert na usługę organizacji dwudniowej wycieczki. Spr Nr MGOPS.26.3.19

Kozienice, dnia 13.05.2019r.

Spr. Nr: MGOPS.26.3.19

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza
do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro dotyczącej:

Organizacja dwudniowej wycieczki do Zamościa i Roztocza,
dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wycieczki do Zamościa i Roztocza, w dniach 6 – 7 czerwca 2019r. dla 55 osób, w tym 37 osób niepełnosprawnych intelektualnie (w tym 2-3 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) i 1 osoba niewidoma) oraz  18 opiekunów osób niepełnosprawnych. Ostateczna liczba osób zostanie podana na tydzień przed planowaną wycieczką. Continue reading

Zaproszenie do składania ofert Spr nr MGOPS.26.2.19 na remont podjazdu dla niepełnosprawnych

Spr. Nr: MGOPS.26.2.19                                          Kozienice, dnia 06.05.2019r.

Zaproszenie do składania ofert


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro
na usługę remontu podjazdu dla niepełnosprawnych oraz opaski z kostki kamiennej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy MGOPS w Kozienicach,
pod adresem: Przewóz 2A, 26-900 Kozienice Continue reading

Zaproszenie do składania ofert Spr Nr MGOPS.26.1.19

Kozienice, dnia 26.02.2019r.

Spr. Nr: MGOPS.26.1.19

 

Zaproszenie do składania ofert

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Zaprasza

do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej do 30 000 euro

 na dostawę środków czystości na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MGOPS

 

I. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości.
 2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba MGOPS –  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Przewóz 2A, 26-900 Kozienice. Continue reading

UCHWAŁA NR III / 29 /2018 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III / 29 /2018

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia  28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r., poz.994, 1000,1349 i 1432 ) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 i 1693) uchwala się, co następuje :

§ 1.

Uchwala się program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLI / 428 / 2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ( Dz.Urz. Woj. Maz. z 2014 poz. 4028).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

§ 5.

Podanie uchwały do publicznej wiadomości winno nastąpić poprzez ogłoszenie w BIP Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach na okres trwania programu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Rafał  Piotr Sucherman

 

Załącznik do uchwały Nr III /29 /2018

Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

PROGRAM OSŁONOWY

„POMOC GMINY KOZIENICE W ZAKRESIE DOŻYWIANIA NA LATA 2019-2023”

 I.                    ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program „Pomoc Gminy Kozienice w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym
w rozumieniu art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej        ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 i 1693) dotyczącym realizacji zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 14.

Program został utworzony w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( Uchwała Nr 140
z dnia 15 października 2018 r. M.P., poz. 1007 ),  który jest  programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1  pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program będzie realizowany w latach 2019 – 2023 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Kozienice.

II.                  CELE PROGRAMU

Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej lub przez firmę wyłonioną w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

Grupę docelową programu stanowią:

 • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 • uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
 • osoby dorosłe w szczególności samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

 • poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
 • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych;
 • pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują: uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza.

Program przewiduje wsparcie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uczniów i dzieci wyrażających chęć zjedzenia posiłku w sytuacjach, gdy dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym może być udzielona powyższa pomoc, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Kozienice w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Przyznanie pomocy będzie realizowane bez wydania decyzji administracyjnej w sprawie
i ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

III.                OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU

W roku 2017 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach objął wsparciem 652 rodziny, w tym 1477 osób w tych rodzinach. Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 491 osób w zakresie dożywiania, w tym  250 dzieci i młodzieży
w okresie nauki w szkole. Z analizy danych MGOPS wynika, iż najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej w 2017 roku było :

 • ubóstwo ( 452 rodziny, w tym 903 osoby w rodzinach);
 • bezrobocie ( 350 rodzin, w tym 890 osób w rodzinach);
 • długotrwała lub ciężka choroba ( 263 rodziny, w tym 522 osoby w rodzinach );
 • niepełnosprawność ( 309 rodzin, w tym 612 osób w rodzinach);
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ( 145 rodzin, w tym 577 osób w rodzinach ).

Objęcie pomocą dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

IV.               PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

Program realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach przy  współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy ( szkoły, przedszkola) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z tereny Gminy Kozienice.

V.                 FINANSOWANIE PROGRAMU

Program będzie finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zmianami ).

VI.               MONITORING PROGRAMU

Realizacja programu będzie monitorowana poprzez bieżące analizy występujących potrzeb w zakresie dożywiania oraz sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych informacji o realizacji Programu przekazywanych do wojewody mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Rafał  Piotr Sucherman

 

 

 

 

 

Sponsored Links : Freshco Flyer, Aldi Nord Prospekt, Safeway Flyer, Real Prospekt, Media-Markt Prospekt