Home»Zamówienia Publiczne»Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 EURO

Wyszukiwarka zamówień

Informacja dla podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach.
x

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zbliżający się termin wejścia w życie przepisów o obowiązkowej elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmianę sposobu przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Dla postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. złożenie JEDZ możliwe będzie jedynie w formie elektronicznej (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Natomiast od dnia 18 października 2018 r. powyższy wymóg obligatoryjnej formy elektronicznej pod rygorem nieważności, będzie dotyczył wszystkich oświadczeń i dokumentów, wymienionych w art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z póź. zm, dalej: ustawa Pzp), w tym m.in. ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Konieczne staje się zatem wyposażenie osób, składających w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w kwalifikowany podpis elektroniczny.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

Ponadto zachęcamy Państwa do zapoznania się z instrukcją składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przygotowaną przez Urząd Zamówień Publicznych zamieszczoną na stronie Urzędu (https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-strona-glowna/elektroniczny-jedz).Dear Ladies and Gentlemen!

Due to the impeding entering into force of the regulations on the mandatory electronic communication in regards to the tendering procedures, we would like to draw your attention to the change in forwarding the European Single Procurement Document (ESPD).

For the proceedings ongoing since 18th April, 2018, filing the ESPD will be possible only in a digital form (via electronic communication) if the document is signed by qualified electronic signature.

However, since 18th October, 2018, the aforementioned obligation of the electronic form, on pain of invalidity, will cover all statements and documents that are mentioned in art. 10a, paragraph 5 of the Public Procurement Law (i.e. Journal of Laws 2017, item 1579 as amended: hereinafter referred as Pzp), including, among other things, offers and requests to participate in the public procurement.

Therefore, it is necessary to provide the persons who, during the ongoing proceeding of public procurement, apply for statements on behalf of the contractor or the entities mentioned in art.22a, paragraph 1 of the Pzp, with a qualified electronic signature.

The details regarding the way and conditions for obtaining of the qualified electronic signature can be found on the websites of the qualified trust services providers. The list of such entities can be found here: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

In addition, we encourage you to read the instruction on how to submit a ESPD using electronic means of communication prepared by the Public Procurement Office on the Office's website: (https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-strona-glowna/elektroniczny-jedz).