Home»Status prawny»Status prawny miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Kozienicach

Status prawny miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Kozienicach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką budżetową działającą na podstawie:

1. Uchwały Nr XIII/179/99 Rady Miasta i Gminy w Kozienicach z dnia 15 października 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” ze zmianami,
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( jednolity tekst z 2009 roku Dz.U.Nr175, poz.1362 ze zmianami) ,
3. Innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej,
4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2006 r., Nr 139, poz.992 ze zmianami) ,
5. Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.z 2009 r., Nr 1, poz.7 ze zmianami) ,
6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz.92, ze zmianami) ,
7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ),
8. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz.1458 ),
9. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami),
10. Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Miejską.

§ 2

Rejonem działania Ośrodka jest teren miasta i gminy Kozienice.

§ 3

Siedziba Ośrodka mieści się w Kozienicach przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 3.

§ 4

Ośrodek używa pieczęci nagłówkowej według wzoru :

„Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul.M.Skłodowskiej-Curie 3, 26 – 900 Kozienice Tel.48 614 65 57, Tel/fax 48 614 6762”, Regon 671975822.

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka, rodzaj i zakres świadczeń

§ 5

Głównym celem pomocy społecznej jest:

1. Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
3. Doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
4. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Do zadań Ośrodka , w szczególności należy:

1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
3. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin.
4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
5. Praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§ 6

Ośrodek może podejmować inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb środowiska lokalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz innymi aktami prawnymi regulującymi zadania w zakresie pomocy społecznej.

§ 7

Ośrodek realizuje również zdania :

1. Zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej.
2. Własne gminy z zakresu pomocy społecznej i inne zlecone Ośrodkowi na podstawie upoważnień Burmistrza Gminy.
3. Inne wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, których celem jest ochrona poziomu życia osób , rodzin i grup społecznych, po zapewnieniu na ten cel odpowiednich środków finansowych umożliwiających pełną ich realizację.

§ 8

Ośrodek realizuje swoje zadania współpracując na zasadach partnerskich z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi , które w swoich statutowych celach i zadaniach zajmują się pomocą społeczną i poprzez swoją działalność mogą przyczynić się do rozwiązania problemu interesanta pomocy społecznej.

§ 9

Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 10

Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§ 11

1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik , który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Burmistrza Gminy Kozienice pełnomocnictwa.
2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Gminy Kozienice .
3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Burmistrz Gminy Kozienice.
4. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi, których uprawnienia i obowiązki regulują przepisy kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej oraz inne przepisy szczególne.
5. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawach wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w organizacyjnych jednostkach samorządu terytorialnego.
6. Zasady wynagradzania Kierownika określa zarządzeniem Burmistrz Gminy Kozienice .
7. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin wynagradzania.
8. Kierownik raz w roku zobowiązany jest złożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawić potrzeby i problemy w zakresie pomocy społecznej , w terminie ustalonym przez Radę Miejską.
9. Kierownik zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
10. W razie nieobecności kierownika zastępuje go wyznaczony, upoważniony pracownik.

§ 12

W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne :

1. Sekcja Finansowo-Księgowa – FK
2. Sekcja Pomocy Środowiskowej – PS
3. Sekcja Usług Opiekuńczych – UO
4. Sekcja Organizacyjno-Administracyjna – OA
5. Sekcja Informatyczna i Administracji Danych – I
6. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – SR
7. Jadłodajnia – J
8. Warsztat Terapii Zajęciowej – WTZ

§ 13

Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat organizacyjny, który stanowi Załącznik nr 1 do Statutu.

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz uprawnień dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka .

§ 15

Regulamin organizacyjny ustalany jest w formie zarządzenia wewnętrznego Kierownika Ośrodka.

Rozdział IV

Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 16

Majątek Ośrodka jest majątkiem Gminy Kozienice.

§ 17

Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności i skuteczności ich wykorzystania.

§ 18

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego sporządzonego przez Kierownika przy wsparciu Głównego Księgowego i zatwierdzonego przez Radę Miejską w Kozienicach.

§ 19

Ośrodek uzyskuje środki finansowe :

1) z budżetu wojewody – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
2) z budżetu gminy – na realizację zadań własnych gminy,
3) z dotacji celowych – na ściśle określone zadania,
4) z odpłatnych świadczeń pomocy społecznej udzielanych osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej i uchwałach Rady Miejskiej .

§ 20

Uzyskane dochody Ośrodek odprowadza na rachunek odpowiednich dochodów budżetu Państwa albo budżetu Gminy.

§ 21

W planach finansowych Ośrodka mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany będące następstwem uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Burmistrza Gminy Kozienice.

§ 22

Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i innych zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego a w czasie ich nieobecności osób przez nich upoważnionych.

§ 23

Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych jak dla jednostek budżetowych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 24

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.